Juridische kennisgeving

1. Presentatie van de site.

In overeenstemming met artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de website www.massereau.com hierbij aan de gebruikers meegedeeld:

Eigenaar: Société Hôtelière de Massereau

1803 ROUTE D AUBAIS 30250 SOMMIERES FRANCE

SIRET : 45180194800014

Ingeschreven bij de RCS van NIMES onder het nummer B451801948

Aandelenkapitaal: 156.870,00 €

Rechtsvorm: Vereenvoudigde naamloze vennootschap

Intracommunautaire BTW: FR24451801948

APE : 5530Z

Schepper : Sequoiasoft – Webagentschap voor camping

Verantwoordelijke publicatie: Société Hôtelière de Massereau – camping@massereau.com

De verantwoordelijke voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Webmaster: Société Hôtelière de Massereau – camping@massereau.com

Host: Infomaniak – Technoparkstrasse 3 8406 Winterthur – Zwitserland

Credits :

De juridische kennisgeving sjabloon wordt aangeboden door Subdelirium.com

 

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website www.massereau.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site www.massereau.com worden dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Société Hôtelière de Massereau kan echter beslissen om de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal Société Hôtelière de Massereau zich inspannen om de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en de tijdstippen van de interventie.

De website www.massereau.com wordt regelmatig bijgewerkt door Société Hôtelière de Massereau. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

 

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De website www.massereau.com heeft tot doel informatie te verstrekken over het geheel van de activiteiten van de onderneming.

De Société Hôtelière de Massereau streeft ernaar op de site www.massereau.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf of aan derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.massereau.com is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.massereau.com niet exhaustief. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds zij online werd gezet.

 

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang te verschaffen tot de site met recent, virusvrij materiaal en met een geüpdatete browser van de laatste generatie.

 

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Société Hôtelière de Massereau is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten van alle op de site toegankelijke elementen, met name de teksten, beelden, grafische voorstellingen, logo’s, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Société Hôtelière de Massereau.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

 

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

De Société Hôtelière de Massereau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de uitrusting van de gebruiker bij toegang tot de site www.massereau.com, als gevolg van het gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of als gevolg van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

De Société Hôtelière de Massereau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site www.massereau.com.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) staan ter beschikking van de gebruikers. Société Hôtelière de Massereau behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud te verwijderen die in deze rubriek is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Société Hôtelière de Massereau zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

 

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, het artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website www.massereau.com kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website www.massereau.com, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocoladres (IP) van de gebruiker.

In elk geval verzamelt de Société Hôtelière de Massereau alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die worden aangeboden op de website www.massereau.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij/zij deze invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.massereau.com meegedeeld of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang tot, rechtzetting van en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens door middel van een schriftelijke en ondertekende aanvraag, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.massereau.com wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van de Société Hôtelière de Massereau en haar rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site www.massereau.com.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

8. Hyperlinks en cookies.

De website www.massereau.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van de Société Hôtelière de Massereau tot stand zijn gekomen. Société Hôtelière de Massereau heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de sites die op deze manier worden bezocht te controleren, en kan hiervoor bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Het surfen op de website www.massereau.com kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende frequentiemaatregelen mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad gereedschap (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met Ok.

In Firefox: klik bovenaan in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.

Stel de Bewaarregels in op: aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Zet tot slot het vinkje uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op ‘Inhoudsinstellingen’. In de sectie ‘Cookies’, kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Privacy” op Voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.massereau.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

 

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

 

11. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de hierboven vermelde site.

Persoonsgegevens: “informatie die, in welke vorm dan ook, al dan niet rechtstreeks, de identificatie mogelijk maakt van de fysieke personen op wie zij van toepassing is” (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Meer informatie


Openingsdata 2023 : 07/04/2023 - 07/10/2023 05/04/2024 - 05/10/2024
Oppervlakte van de camping : 13 ha
Opening receptie : 08h30 - 20h00
Locaties : 199 waarvan 82 verhuur
en 117 standplaatsen
LOGO-LONGUEUR-FOND-NOIR

Blijf 365 dagen per jaar bij ons! Volg ons op de sociale netwerken om uw vakantiemomenten met ons te delen en ons laatste nieuws te ontdekken !